Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
banner nowy 
 

 

Skład Rady Rodziców oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:  Renata Adamczak

Z-ca: Agnieszka Winiszewska

Sekretarz: Joanna Stokłosa

Komisja Rewizyjna: Justyna Barlik, Ewa Miądzel

 

Czym jest rada rodziców?

To demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentuje ona ogół rodziców w kontaktach z: innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem lub samorządem uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Regulamin Szkolnej Rady Rodziców
Gimnazjum nr 5 w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 100.

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 5 w Legnicy zwaną dalej szkołą.
2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji zadań szkoły.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Radzie – chodzi o Radę Rodziców.§ 2. Zadania Rady Rodziców.


Celem współpracy o której mowa w § 1 ust. 2 jest wspieranie procesu nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z potrzebami uczniów w szczególności poprzez:
1. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój szkoły.
2. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy szkole,
3. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku.
4. Współudział w zaspokajaniu potrzeb materialnych szkoły, w bieżących remontach i modernizacji pomieszczeń, w zakupie środków trwałych, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.
5. Współudział w realizacji zadań statutowych szkoły.
6. Wspieranie działań samorządu uczniowskiego oraz organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.
7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

 

§ 3. Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady.


1. W skład Rady Rodziców wchodzą:
a) Po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
b) W wyborach, o których mowa w ust. a), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Spośród członków Rady Rodziców wybiera się:
a) Przewodniczącego;
b) Zastępcę Przewodniczącego;
c) Skarbnika;
d) Komisję Rewizyjną;
3. Pracą Rady Rodziców oraz Prezydium Rady kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu tajnym większością głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców;
4. Za bieżącą działalność Rady Rodziców odpowiada Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczacego oraz Skarbnik.
5. Zebrania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady są protokołowane.
6. Decyzje na zebraniach Rady Rodziców podejmowane są w formie głosowania zwykłą większością uczestniczących w zebraniu członków Rady.
7. Rada Rodziców może zaprosić do współpracy i pomocy w bieżącej działalności również inne osoby – w szczególnności spośród Grona Nauczycielskiego szkoły.
8. W posiedzeniu Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym: rodzice uczniów szkoły, nauczyciele, Dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa szkoły, zaproszone osoby z zewnątrz, sponsorzy.

 

§ 4. Uprawnienia Rady Rodziców.


1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy również:
a) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
c) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

 

§ 5. Fundusze Rady.


1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich wydatkowaniu zgodnie z zasadami i w trybie określonymi podczas zebrań Rady.
2. Fundusze Rad pochodzą z dobrowolnych składek rodziców w wysokości corocznie ustalonej przez zebranie Rady Rodziców oraz z dochodów osiąganych przez Radę, z dotacji lub innych źródeł.
3. Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na wspieranie pracy szkoły.
4. Działalność tę Rada prowadzi z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6. Nadzór i kontrola działalności Rady Rodziców.
1. Działalność Rady – zwłaszcza wydatkowanie funduszy – kontroluje Komisja Rewizyjna powoływana podczas piewszego zebrania Rady Rodziców.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej sprawuje ogólne zebranie Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Wielgosiński

Who's Online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.